Kolejność realizacji świadczeń

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, świadczenia opieki zdrowotnej  w szpitalach oraz w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej powinny być udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez placówkę medyczną.

Świadczeniodawca, ustalając kolejność realizacji świadczeń, zobowiązany jest umieścić pacjenta na liście osób oczekujących (nawet w przypadku gdy planowany termin udzielenia świadczenia wykracza poza okres objęty umową o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartą z NFZ) oraz pisemnie poinformować go o terminie udzielenia świadczenia, przy ustaleniu którego powinien uwzględnić jego stan zdrowia.

Lekarz dokonując kwalifikacji, ocenia sytuację zdrowotną pacjenta jako „przypadek pilny” albo jako „przypadek stabilny”.Pacjenci ocenieni jako „przypadek pilny” umieszczani są na liście oczekujących przed pacjentami o statusie „przypadek stabilny”.

Lekarz dokonujący kwalifikacji do leczenia powinien również poinformować pacjenta, że w razie zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę wcześniejszego, niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, pacjent ma prawo zgłosić się do świadczeniodawcy, który biorąc pod uwagę kryteria medyczne, skoryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia i poinformuje pacjenta o nowym terminie.

Ustalenie terminu realizacji świadczenia jest równoznaczne z zobowiązaniem się do udzielenia danego świadczenia opieki zdrowotnej. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu realizacji świadczenia, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, świadczeniodawca jest zobowiązany poinformować pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu udzielenia świadczenia i jej przyczynie.
W przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez innego świadczeniodawcę wykonującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie.

Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać pacjentowi bezpłatnie zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta oraz zwrócić oryginał skierowania.

Świadczeniodawca, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło:

  • Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  (Dz.U. 2015, poz.1400)
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 2015.581 art.20)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 200, poz. 1661).

Za: Dział Obsługi Świadczeniobiorców ŁOW NFZ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *