From Grudzień 2014

Historia leczenia

Jak uzyskać historię leczenia?   Z historii leczenia dowiesz się między innymi, ile kosztowało Twoje leczenie w szpitalu, poradni, z jakich korzystałeś leków i procedur medycznych oraz do jakiego lekarza POZ jesteś zadeklarowany. Złóż wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych dotyczących zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Uwaga! Wniosek może być składany w imieniu własnym …

Read more

Zintegrowany Informator Pacjenta

Milionowy użytkownik uzyskał dostęp do  Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). W przyszłym roku w serwisie pojawią się nowe funkcje. Najstarszy zarejestrowany użytkownik serwisu ma 106 lat. Najmłodsza osoba z założonym kontem w ZIP to kilkunastodniowy noworodek. Dzięki serwisowi jego rodzice będą mogli sprawdzać  na bieżąco kiedy ich dziecko było leczone, jakie były koszty badań   oraz jakie …

Read more

Infolinia o odpowiednikach leków

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło dla pacjentów specjalną infolinię o tańszych odpowiednikach leków refundowanych. Celem infolinii jest upowszechnienie wiedzy o możliwości zamiany leków oraz poszerzenie i ułatwienie pacjentom dostępu do fachowej informacji na ten temat. Wydawanie przez aptekarzy tańszych odpowiedników leków refundowanych umożliwia pacjentom dostosowanie – w całkowicie bezpieczny i zgodny z prawem sposób – farmakoterapii zleconej przez lekarza do …

Read more

Jak w zdrowiu dożyć 120 lat

To prostsze niż nam się wydaje W epoce ob­se­sji na punk­cie mło­do­ści nie po­win­no dzi­wić, że tak wiele uwagi po­świę­ca się prze­ciw­dzia­ła­niu sta­rze­niu i walce ze skut­ka­mi upły­wu czasu. Naj­now­sze ba­da­nia bry­tyj­skich na­ukow­ców wska­zu­ją, że wbrew po­wszech­ne­mu prze­ko­na­niu spo­wol­nie­nie pro­ce­su sta­rze­nia jest już osią­gal­ne i prost­sze niż nam się wy­da­je. Ludzie mogliby żyć nawet 120 …

Read more